Không quay phim cán bộ tiếp dân nếu không được ‘cho phé’p’

Tháng Một 6, 2019

Nội quy tiếp công dân vừa được ban h.à.n.h của thành phố Hà Nội ghi rõ: “Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân”.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký văn bản quyết định ban h.à.n.h nội quy về việc tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân thành phố.

Ngoài các quy định chung, nội quy cũng quy định rõ đối với công dân đến trụ sở tiếp công dân thành phố phải xuất trình giấy tờ tùy thân, có thá’i độ đúng mực, tôn trọng, tuân thủ sự hướng dẫn của cá’n bộ tiếp công dân và nhân viên bảo vệ; công dân được tiếp theo thứ tự, phải trình bày trung thực sự việc, nói rõ yêu cầu, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, t’ố cá’o, kiến nghị, phản á’nh.

Công dân không được lợi dụng quyền khiế’u nại, t’ố cá’o, kiến nghị, phản á’nh để x.u.y.ê.n t.ạ.c, vu khố’ng, kí’ch đ.ộ.ng. g.â.y m.ấ’t t.r.ậ.t t.ự trong trụ sở tiếp công dân hoặc có h.à.n.h đ.ộ.ng x.â.m h.ạ.i, xú’c ph.ạ.m, cản trở cán bộ tiếp công dân làm nhiệm vụ và các h.o.ạ.t đ.ộ.ng của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân.


Trường hợp có nhiều người cùng khiế’u nại, t’ố cá’o, kiến nghị, phản á’nh về một nội dung (từ 5 người trở lên) thì phải cử người đại diện để trình bày. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, t’ố cá’o, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.

Trong nội quy cũng ghi rõ: “Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của người tiế’p công dân”.

Đối với người tiếp công dân, nội quy ghi rõ, phải chấ’p h.à.n.h những quy định của cơ quan, đơn vị chủ quản về trang phục, thẻ công chức. Được quyền yêu cầu người đến khiế’u nại, t’ố cá’o, kiến nghị, phản ánh xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền; yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc.

Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, t’ố cá’o, kiến nghị phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày…

Giữ bí mật về thông tin người đến t’ố cá’o
Nội quy cũng yêu cầu giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và những thông tin cá nhân khác của người đến tố cáo; yêu cầu người vi p.h.ạ.m nội quy nơi tiếp công dân chấ’m dứt h.à.n.h vi vi p.h.ạ.m; trường hợp cần thiết, lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Nội quy cũng quy định các trường hợp từ chố’i tiếp và lập biên bản yêu cầu x.ử l’ý theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, công dân trong tình trạng không làm chủ được hành vi của mình do dùng chấ’t kí’ch thí’ch; người đã được cơ quan có thẩm quyền xác định mắc bệnh tâm thần hoặc một số bệnh khác dẫn tới m.ấ’t hoặc hạn chế năng lực h.à.n.h vi dân s.ự; công dân khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách pháp luật, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soá’t, thông báo bằng văn bản và được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo.

Người có hành vi đ.e d.ọ.a, xú’c ph.ạ.m cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ tiếp công dân, người thi h.à.n.h công vụ; có h.à.n.h vi cản trở các h.o.ạ.t đ.ộ.ng bình thường của trụ sở tiếp công dân, của người thi hành công vụ hoặc vi ph.ạ.m nội quy tiếp công dân.

Lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng để lôi ké’o, xú’i g.i.ụ.c, kí’ch đ.ộ.n.g người khác nhằm g.â.y rối, xu.y.ên. t.ạ.c, nói xấu đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

TRƯỜNG PHONG

Loading...
Ý kiến bạn đọc